Zamówienia telefoniczne +48 733 733 967
DARMOWA DOSTAWA SMART na wszystkie produkty na terenie Polski
Strona główna » Akcja „Rabaty za zdjęcia”

Akcja „Rabaty za zdjęcia”

RABATY ZA ZDJĘCIA!
 

Na czym polega akcja rabatowa? Jak zdobyć 10% rabatu?
 

Akcja skierowana jest do klientów, którzy już posiadają nasze produkty w swoim ogrodzie.
 

Aby zdobyć rabat na kolejne zakupy wystarczy przesłać nam zdjęcia z aranżacją ogrodu z produktami ze sklepu internetowego www.wiklinowy-ogrod.pl


Email zgłoszeniowy, aby był uznany powinien zawierać:

- minimum trzy zdjęcia aranżacji ogrodu produktami ze sklepu internetowego www.wiklinowy-ogrod.pl z kategorii: Maty wiklinowe, Maty wiklinowe impregnowane, Płotki wiklinowe, Panele wiklinowe, Donice.

- Zdanie oświadczające zapoznanie się i akceptację regulaminu akcji „Rabaty za zdjęcia”. Regulamin można znaleźć na stornie https://www.wiklinowy-ogrod.pl/akcja-rabaty-za-zdjecia-pm-29.html

„Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami oraz Regulaminem akcji „Rabaty za zdjęcia” organizowanego w dniach 24.06.2021 r. do 30.09.2021 r. przez PPHU Wiklinowy Ogród Tomasz Żyradzki i akceptuję jego warunki”

- Imię i Nazwisko osoby biorącej udział w akcji i tym samym akceptującej jej warunki.

 

Email zgłoszeniowy należy wysłać na adres: promocja@wiklinowy-ogrod.pl

Zgłoszenia wysłane na inny adres email nie będą brane po uwagę.

 

I to tyle by otrzymać rabat 10% na kolejne zakupy.

 

Po wysłaniu emaila zgłoszeniowego, jeżeli będzie on spełniał wymagania podane wyżej, wyślemy kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym www.wiklinowy-ogrod.pl
 

Kod rabatowy jest jednorazowy. Będzie on aktywny do 30.09.2021 r.

Rabat 10% liczony jest od całości kwoty brutto zakupu, aby z niego skorzystać należy dodać produkty do koszyka i wpisać kod, który prześlemy emailem w okienko w koszyku, które jest do tego przeznaczone.

 

Wszelkie uwagi, wnioski i pytania związane z funkcjonowaniem promocji prosimy zgłaszać
na adres e- mail: 
promocja@wiklinowy-ogrod.pl Odpowiedzi będą̨ udzielane w terminie do 3 dni roboczych.

 

 

Przyjemnych zakupów! 
 

Regulamin akcji „Rabaty za zdjęcia”

 

§1

 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest PPHU Wiklinowy Ogród Tomasz Żyradzki, z siedzibą w Racławówka 369, 36-047 Niechobrz, REGON: 180417513, NIP: 5170273828.(dalej: Organizator lub Wiklinowy Ogród)
 2. Regulamin ustala zasady akcji promocyjnej oraz określa prawa i obowiązki jej uczestników.

 

§2

 1. Akcja promocyjna skierowana jest do wszystkich nabywców towarów sklepu internetowego na stronie internetowej: www.wiklinowy-ogrod.pl i polega na:

uzyskaniu rabatu w wysokości każdorazowo określanej przez Organizatora w sposób dowolny na wybrane produkty oferowane w sprzedaży.

 1. możliwości uzyskania kodu rabatowego uprawniającego do dodatkowego rabatu na wybrane towary wskazane przez Organizatora,
 2. Wysokość rabatu, na wybrane towary określana jest przez Organizatora i publikowana nabywcom w emailu informującym o uzyskaniu rabatu
 3. Wysokość przyznanego rabatu, na towary przesyłana jest na podany przez nabywcę adres e-mail.
 4. Wysokość rabatu może zostać udzielona do 10% wartości określonych towarów.
 5. Akcja promocyjna obowiązuje od dnia 24.06.2021 do 30.09.2021.Przy czym Organizator może zdecydować o przerwaniu akcji promocyjnej w każdym czasie w przypadku zmiany strategii biznesowej spowodowanej okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia akcji promocyjnej.
 6. Przyznany kod rabatowy może być wykorzystany tylko raz. Kod rabatowy jest ważny w okresie od momentu jego nabycia w okresie trwania akcji promocyjnej do dnia 30.09.2021.
 7. Korzystanie ze świadczeń oferowanych w ramach akcji promocyjnej jest dobrowolne i nie zobowiązuje uczestnika do ich nabywania w związku z zakupem towarów w sklepie internetowym.
 8. Udział w akcji promocyjnej może wziąć każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych spełniająca kryteria przyznania danego świadczenia wskazanego w ust 1 zgodnie z regulaminem.

 

 

§3

 1. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z realizacją akcji promocyjnej rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji oraz przesyłaniem informacji handlowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest realizacja świadczeń w ramach akcji promocyjnej oraz przesyłanie informacji handlowej na której otrzymywanie uczestnik wyraził zgodę.
 3. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie danych osobowych może kontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego: bezpieczenstwo@wiklinowy-ogrod.pl
 4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z realizacją akcji promocyjnej rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji oraz przesyłaniem informacji handlowych.
 5. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym w drodze umowy powierzono lub przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora, w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne oraz zapewniające usługi doradcze lub prawne.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane, dla celów realizacji świadczeń wynikających z akcji promocyjnej do momentu wykonania świadczenia nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, chyba, że osoba wniesie sprzeciw, o którym mowa w zdaniu następnym, to do momentu wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe przetwarzane dla celów przesyłania informacji handlowych przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub cofnięcia zgody na realizację tej usługi.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania świadczeń w ramach akcji promocyjnej oraz dla przesyłania informacji handlowych. W przypadku niepodania danych lub wniesienia sprzeciwu osoba nie będzie mogła otrzymać świadczeń w ramach akcji promocyjnej lub otrzymać informacji handlowej.
 8. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatora z następujących praw:
 9. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
 10. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 11. prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
 12. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
 13. Organizator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 14. W celu realizacji praw o których mowa w ust 8 osoby mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w ust 2 lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby Organizatora.

§4

 1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.wiklinowy-ogrod.pl
 2. Udział w akcji promocyjnej jest jednoznaczny z zapoznaniem się i z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 3. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do realizacji świadczeń zgodnie z regulaminem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych, niezgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Zakazane jest podawanie informacji, w tym danych osobowych nieprawdziwych, nieścisłych i nieaktualnych oraz naruszających dobra osobiste osób trzecich.
 5. Sprzedawca przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na organizowanie, wykorzystywanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, uruchamianie, kopiowanie, publiczne wykonywanie, udostępnianie lub wyświetlanie, tłumaczenie wszelkich treści, które są przekazywane lub do których uzyskujemy dostęp w powiązaniu z akcją, do których zaliczają się treści ze zdjęć, oraz na tworzenie na ich podstawie dzieł pochodnych. Osoba biorąca udział w akcji potwierdza, że posiada wszelkie niezbędne prawa do podanych Treści i zdjęć w celu przyznania kodu rabatowego.
 6. Akceptując niniejszy regulamin klient wyraża zgodę na wykorzystanie i udostępnienie zdjęć, które są podmiotem do uzyskania rabatu, na social mediach i innych przedmiotach Organizatora
 7. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

§5

 

 1. W celu otrzymania kodu rabatowego uczestnik powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej na które zostanie przesłany kod rabatowy oraz dostęp do sieci Internet.
 2. Aby otrzymać kod rabatowy uczestnik powinien wysłać emaila na adres: promocja@wiklinowy-ogrod.pl z minimum trzema zdjęciami aranżacji wiklinowych produktów Organizatora w swoim ogrodzie. Potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji regulaminu. W przypadku braku potwierdzenia, takie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.
 3. Wiklinowe produkty wymienione w ust 5 art. 2 to produkty z kategorii: Maty wiklinowe, Maty wiklinowe impregnowane, Płotki wiklinowe, Panele wiklinowe i Donice.
 4. Jeden kod przydzielany jest do jednego zgłoszenia, które zawiera minimum trzy zdjęcia wspomniane wyżej i potwierdzenie zapoznania się i zgodę z regulaminem.
 5. Wszelkie uwagi, wnioski i pytania związane z funkcjonowaniem promocji należy zgłaszać
  na adres e- mail: 
  promocja@wiklinowy-ogrod.plOdpowiedzi będą̨ udzielane w terminie do 3 dni.
 6. Organizator dokłada wszelkich starań do zapewnienia funkcjonowania akcji promocyjnej bez zakłóceń. Za przerwy w funkcjonowaniu akcji promocyjnej i inne zakłócenia, których nie była w stanie przewidzieć lub którym nie była w stanie zapobiec, w szczególności spowodowane siłą wyższą̨, awarią sprzętu bądź́ oprogramowania lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, odpowiedzialności nie ponosi.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia akcji promocyjnej z przyczyn nie leżących po jej stronie.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia akcji promocyjnej.
 9. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady akcji promocyjnej i może zostać zmodyfikowany przez Wiklinowy Ogród.
 10. Organizatorowi przysługuje prawo do wiążącej interpretacji Regulaminu.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu