Wiklinowy Ogród - sklep internetowy
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
Regulamin dla zakupów od 25.12.2014
 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązuje od dnia 25.12.2014


Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną:
 www.wiklinowy-ogrod.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:
Dane rejestrowe:
Nazwa firmy:

PPHU Wiklinowy Ogród Tomasz Żyradzki

Adres:

Racławówka 369

36-047 Niechobrz

 

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK:

 

Racławówka 369

36-047 Niechobrz

 

Kontakt:

tel. (+48)692 272 490

e-mail: sklep@wiklinowy-ogrod.pl

 

Dane rejestrowe - rejestr i numer: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem 

 

NIP: 517-027-38-28

REGON: 180417513


Działalność jest wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Boguchwała pod numerem 3301
Zbiór danych osobowych zarejestrowany w GIODO nr albumu 152465.
KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu - w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

A. Definicje

1.     SKLEP INTERNETOWY - UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

2.     SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA - Przedsiębiorca: PPHU Wiklinowy Ogród Tomasz Żyradzki , Racławówka 369 ; 36-047 Niechobrz - umowa sprzedaży zawierana poprzez stronę www.wiklinowy-ogrod.pl SKLEPU INTERNETOWEGO

3.     KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.

4.     KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.

5.     PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.

6.     REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.

7.     UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.

8.     ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).

B. Postanowienia ogólne.

1.     Zakres świadczonych usług - sprzedaż artykułów wiklinowych oraz innych przedmiotów.

2.     Sprzedawca - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu internetowego usługi:

·         utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym;

·         przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym;

3.     Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.

4.     Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta Klienta na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.

5.     Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.

6.     KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy - z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA - składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

·         za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do REGULAMINU),

·         w formie wiadomości e-mail na adres sklep@wiklinowy-ogrod.pl lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY (USŁUGODAWCY)

7.     w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:

·         KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.

·         USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy USŁUGODAWCA może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.

·         USŁUGODAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

8.     Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

9.     Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

10.   KLIENT - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

11.   SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę.

12.   Zamówienie można składać tylko drogą elektroniczną - pocztą elektroniczną lub poprzez STRONĘ www SKLEPU INTERNETOWEGO.

13.   Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

14.   Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba PRODUKTÓW i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie SPRZEDAWCY płatności za zamówione PRODUKTY, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

15.   Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

C. Zamówienie.

1.     SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia na terenie Polski.

2.     SPRZEDAWCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)

3.     Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

4.     Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

5.     Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce KONTAKT. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon SPRZEDAWCA potwierdza treść proponowanej umowy wysyłając ją do KLIENTA utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. KONSUMENT dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy - jest ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.

6.     Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu SPRZEDAWCA potwierdza przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego realizacji.

7.     Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie KONSUMENTA - dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację zamówienia formułą: "ZAMAWIAM I PŁACĘ"

8.     Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ następuje :

·         a) po potwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze;

·         b) po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę.

9.     Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie - nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.

10.   Jeżeli KLIENTEM jest KONSUMENT, SPRZEDAWCA obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz KLIENTOWI, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia SPRZEDAWCY KONSUMENT może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić

11.   Jeżeli SPRZEDAWCA oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

D. Ceny.

1.     Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).

2.     Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty mogą być przyznawane indywidualnie.

3.     Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. KLIENT w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i potwierdza swój wybór.

4.     Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

E. Formy płatności:

1.     za pobraniem - przy odbiorze wysłanych produktów;

2.     przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY;

3.     płatność gotówką odbiorze osobistym - zamówione produkty należy odebrać w terminie 10 dni od złożenia zamówienia w siedzibie firmy - odbiór i zapłata za produkty w magazynie sklepu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym;

4.

Powrót
17 grudzień 2017
Ogrodzenia wiklinowe • płoty wiklinowe • maty wiklinowe • płotki wiklinowe • parawany wiklinowe • wiklina | 1361938 wywołań od 24 sierpień 2010
Copyright © 2010 oscGold